Popis správního území obce Bystřice


Obec Bystřice, Bystřice 334, 739 95 Bystřice nad Olší

tel: 558 995 110

web: www.bystrice.cz; obec@bystrice.cz

Základní sídelní jednotky: (i) Bystřice, (ii) Na Pasekách, (iii) V Pasekách

Geografické souřadnice katastru:                 49°38′12″ s. š.  18°43′13″ v. d.

Nadmořská výška:                                        340 m n. m.

Výškový systém výškopisných údajů :          Balt po vyrovnání (Balt p.v.).

Rozloha katastrálního území:                      16,2 km2

Počet obyvatel obce:                                  5 296

  • děti do 14 - ti let                         935

  • ekonomicky aktivní                 3 457

  • ekonomicky neaktivní                904

Zásobování vodou a energiemi

V obci je z veřejného vodovodu zásobena zhruba polovina obyvatel, druhá polovina je zásobována z vlastních studní. Vodovod je ve správě SmVaK Ostrava - regionální správa Frýdek-Místek. Vlastní zdroj pitné vody Suchý na jihovýchodě od obce má průměrnou kapacitu 0,8 l/s, zaručenou 0,5 l/s. Voda ze dvou zářezů je svedena do sběrné jímky a dále do zemního vodojemu o obsahu 100 m3. Tento zdroj je v současnosti mimo provoz. Hlavním zdrojem pitné vody pro obec je zalesněné jímací území Košařiska, nacházející se u stejnojmenné obce na jihozápadě od Bystřice, o průměrné vydatnosti 21,0 l/s, zaručená vydatnost je 16,0 l/s. Na území se nachází 26 pramenních a přerušovacích jímek ve třech údolích (Grudková, Psí dolina, Suchý potok) a dvě jímání na toku Kopytná. Veškerá voda je svedena do úpravny vody s jednostupňovou technologií, tvořenou čtyřmi tlakovými filtry. Zdravotní zabezpečení je plynným chlorem.

Do provozu byla tato ÚV uvedena v roce 1938, rekonstrukce na odběr povrchové vody byla realizován v roce 1961. V době dešťů a jarního tání však dochází k zákalům. Obě jímací území mají vyhlášena pásma hygienické ochrany 1. a 2. stupně, u povrchového zdroje jímacího území Košařiska je vyhlášeno PHO jen 1. stupně. S využitím pramenišť se uvažuje i v budoucnosti. V roce 1996 dosáhlo celkové množství vody určené k realizaci 185 195 m3, což je průměrně zhruba 5,87 l/s. Akumulace pitné vody pro obec je zajišťována ve vodojemu o obsahu 100 m3 (391,50/389,00 m n.m.), kam je přiváděna voda z jímacího území Suchý. Z ÚV Košařiska je voda přiváděna do vodojemu o obsahu 2x500 m3 (390,85/385,35 m n.m.). Kapacita vodojemů tak zaručuje akumulaci 159 % současné denní potřeby vody obyvatel obce. Vodovodní síť je provedena z ocelového, litinového, eternitového, PVC a PE potrubí. Tlakové poměry jsou dobré, rozvodná síť místní část Paseky je pod tlakem úpravny vody Košařiska (505,75/505,15 m n.m.).

Vodovod je zdrojově napojen na jímací území Košařiska. V případě přerušení dodávky pitné vody z veřejného vodovodu bude nutno zásobovat obyvatelstvo Bystřice z cisteren. Při spotřebě 10 litrů vody na obyvatele a den bude třeba do obce dodat 55,0 m3 /den pitné vody.

V lokalitě Paseky se nachází vodovod s jímáním Kompařov a vodovod v Pasekách s jímáním Loučka.  Vodovod „Kompařov“ má vlastní prameniště, sestávající z pramenní a sběrné jímky a jímacího zářezu. Součástí vodovodu je vodojem 50 m3 a zásobovací potrubí PVC a PE DN 1“ až DN 80 v celkové délce 2 800 m. Množství dodávané vody je 17 m3/den, zásobováno je 140 osob. Vlastníkem a provozovatelem je obec Bystřice.

Vodovod s jímáním „Loučka“ má vlastní prameniště sestávající z pramenní a sběrné jímky a jímacího zářezu. Součástí vodovodu je vodojem 10 m3. Zásobovací potrubí je částečně ocelové DN 50 až DN 80 v délce 1 959 m, částečně z LPE DN 20 až DN 40 v délce 769 m. Celková délka vodovodu 2 728 m. Z vodovodu je zásobováno 80 osob. První část vodovodu byla vybudována svépomocí občanů v roce 1936, další část v roce 1974. Vodovod je provozován společenstvím odběratelů. Z důvodu omezené životnosti potrubí a problému s nedostatkem vody je v plánu vybudovat zde nový vodovod s vyžitím stávajícího prameniště.

Nedávno byly realizovány vodovody ve východní části obce (lokalita Lisztwan) včetně ATS v délce 4 160 m pro 330 osob, vodovod Škubňa 18 v délce 3 111 m pro 150 osob, vodovod Na Farském v délce 1 118 m pro 115 osob a dva dílčí doplňující řady v délce 45,8 m a 60,65 m (pro 4 RD na Farském a prodl. K cihelně).

Obec je plynofikovaná a elektrifikovaná.

Nouzové zásobování vodou

Dovoz cisteren:

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s- dispečink- poruchy tel. 800 292 300
 

Kanalizace

V obci Bystřice je vybudovaná soustavná síť kombinované kanalizace. Původní kanalizační stoky jednotné kanalizace DN 500 - DN 800 mm vybudované do roku 1990 jsou z betonového potrubí, nová splašková kanalizace DN 300 - DN 400 budována od roku 1990 je z potrubí PVC a PP. Celková délka stávající stokové sítě je cca 7 500 m. Na jednotnou stokovou síť Bystřice je napojena kanalizace obcí Nýdek a Hrádek. Stávající kanalizace je napojena na mechanicko-biologickou ČOV, která je v provozu od roku 1980. V roce 1993 byla provedena výměna aeračního systému. Provoz a údržbu ČOV zajišťuje SmVaK Ostrava a.s. Likvidace splaškových odpadních vod z okrajových částí obce probíhá lokálně přímo u zdroje. Splaškové odpadní vody se převážně akumulují v septicích a žumpách.Ty mají přepady zaústěny do povrchových příkopů případně trativodů, kterými odpadní vody odtékají spolu s ostatními vodami do říčky Hluchová.

V roce 2011 byla úspěšně dokončena realizace projektu „Revitalizace povodí řeky Olše“, jehož součástí byly stoky Kowolowské, Do Suchého, Pod Prašivou, K Vodojemu a zejména Paseky o celkové délce 12 km. V rámci projektu byl vyvložkován i 1 km nejstarší části stávající kanalizace a realizována nová čistírna odpadních vod, která nahradila původní již nevyhovující. Nová čistírna umožňuje svou moderní technologií řešit i likvidaci splašků ze žump rodinných domů, které nelze z technických důvodů napojit na kanalizaci. Dokončuje se i napojení lokality Vendryně – Zaolší.

Bystřice - regionální informační servis