Historické povodně


Území katastru obce Bystřice trpí povodněmi z místního řeky Olše a Hluchové. Rozsáhlé svodné území svahů Beskyd je charakteristické rychlým náběhem povodní z letních přívalových dešťů, hor, které se svažují do Jablunkovského úvalu nížinné zvlněné roviny Třinecka. Obec je ohrožována také jarním táním sněhové pokrývky doprovázenou srážkami.

Typy povodní a historické povodně

V Bystřiceích se vyskytovaly a vyskytují povodně.

Extrakty ze zápisů z Bystřiceké kroniky

r. 1846 - 47 dlouhotrvající deště, krupobití a povodně zničily úrodu. Chudině byl rozdělován chléb ..

květen 2010 - Povodně v Bystřici v roce 2010 -  v obci žilo 5 292 obyvatel

 

 Zatopený podchod u Slovnaftu

Foto: Petr Majer - Zatopený podchod u Slovnaftu

Povodňové události v roce 2010
V důsledku extrémního množství dešťových srážek, které napadlo nepřetržitě v období od nočních hodin dne 15. května do 19. května 2010, kdy na návětrné straně moravskoslezských hor Jeseníků a Beskyd byly registrovány srážkové úhrny až 180 mm vody na m2 za 24 hodin (tj. 180 litrů na čtvereční metr), došlo k vzedmutí hladin řek a menších vodních toků v okresech Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava a Ostrava, v lokální míře i na okrese Bruntál. Jelikož již půda v důsledku předchozího silně deštivého počasí nebyla schopna pojmout další množství srážkových vod, rychlým následkem bylo vylití vodních toků z koryt, a to zejména v povodí řek Odry, Ostravice, Opavy a Olše.
 
Došlo mimo jiné k zatopení 19 úseků silnice II. a III. tříd ve výše uvedených okresech a k následným značným škodám na dopravní infrastruktuře v majetku kraje, tj. na silnicích II. a III. tříd včetně mostů, opěrných zdí a ostatních součástí a příslušenství silnic. Nejhorší povodňová situace byla v okrese Karviná (Bohumín, Karviná a okolí), na území okresu Ostrava a Nový Jičín. Tyto škody doplňují četné nátrže na silničním tělese silnic II. a III. tříd v postižených oblastech. Mezi nejzávažnější škody vzniklé povodní patří statické poškození mostů na silnicích (most ev.č. 477-036 v Bašce, zničení nebo poškození opěrných zdí na silnici III/48312 v Podolánkách, vše v okrese Frýdek-Místek).
 
Poškození silnic sesuvy bylo způsobeno silným podmáčením půdy v okresech Frýdek-Místek a Karviná. V Moravskoslezském kraji bylo evidováno více než 100 sesuvů, některé z nich přímo ohrožovaly silnice II. a III. tříd. Mezi nejvýznamnější patří sesuvy v úsecích III/01149 z Písku do Bukovce, kde došlo k sesuvu poloviny vozovky a provoz zde byl veden po zbývající polovině komunikace, a na silnici III/4773 mezi Skalicí a Raškovicemi, kde musela být silnice zcela uzavřena z důvodu zavalení materiálem z výše položeného svahu.
 
Deštivé počasí komplikoval rovněž silný vítr, který způsobil vývraty stromů v důsledku podmáčení jejich kořenového systému. Muselo tak být uzavřeno celkem 7 silničních tahů II. a III. tříd na okresech Nový Jičín, Bruntál a Opava, kde byla situace nejhorší. Likvidaci škod zajišťovaly lesní závody. Vzhledem k přetrvávajícím dešťům zůstaly úseky uzavřené z bezpečnostních důvodů, neboť hrozily další vývraty. Poslední úsek silnice III/4521  Karlovice – Staré Purkartice na okrese Bruntál uzavřený z titulu nebezpečí pádu stromů byl zprovozněn po vytěžení rizikových stromů dne 24. 5. 2010.
 
Vzhledem k závažnosti situace a zejména jejích následků, rozhodl hejtman kraje dne 18. května 2010 o vyhlášení stavu nebezpečí pro část území Moravskoslezského kraje vymezené obcemi s rozšířenou působností a jejich správním územím. Jedná se o Bohumín, Český Těšín, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Havířov, Hlučín, Jablunkov, Karviná, Kravaře, Nový Jičín, Orlová, Ostrava a Třinec.
 
V důsledku zatopení silnic a mostů musel být povolán statik k jejich následné prohlídce. Dne 23. května 2010 došlo na mostě ev. č. 477-036 v Bašce na okrese Frýdek-Místek k podemletí pilíře ve vodním toku a na základě přivolaného statika byl most uzavřen pro veškerý provoz a pěší. Řada úseků silnic byla v důsledku nátrží a podemletí vodou bezprostředně zúžena nebo na nich byl omezen provoz dopravním značením.
 
V prvních následujících dnech, kdy voda opadla, bylo provedeno podrobnější technické zmapování škod na silnicích II. a III. tříd v postižených okresech, zmapování stavu dotčených mostů za účasti odborných statiků a prakticky okamžitě byly nasazeny kapacity mechanizace a personálu SSMSK, středisek Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín a Opava na likvidaci škod napáchaných v postižených oblastech.
 
 
Silniční stavby v Moravskoslezském kraji na silnicích II. a III. třídy
Povodeň 2010
  
Poř. č. Název akce
1. Odstranění stavu nouze - Most ev. č. 477-036 přes řeku Ostravici v obci Baška
2. Rekonstrukce mostu ev. č. 01144-2 přes řeku Hluchová v obci Bystřice nad Olší
3. Sanace svahu, k. ú. Čeladná, opěrná zeď km 1,720 sil. III/48312
4. Rekonstrukce silničního propustku na sil. II/445, km 59,262
5. Účelová komunikace MSK Hvězda-Ovčárna, zajištění stability silničního tělesa komunikace, km 0,000-2,470 a 2,905-5,513 - SO 111. P39 - Propustek P39
6. Rekonstrukce propustku v km 9,850 silnice III/4735 v Horních Bludovicích
7. Silnice II/463 - rekonstrukce opěrtných zdí u toku Bílovky v obci Bílovec - Stará Ves
8. Stabilizace svahu na sil. III/01149 km 6,800 v obci Bukovec
9. Silnice III/48312 v obci Čeladná - Podolánky - rekonstrukce opěrných zdí km 4,000-8,000
10. Stabilizace svahu na sil. III/4773 km 4,850 a 4,950 v obci Skalice
11. Silnice III/01154 Hrčava - sanace svahu v km 6,970
12. Silnice III/4584 - rekonstrukce mostu ev. č. 4584-2 přes Jelení potok za obcí Čaková
13. Silnice III/4526 - rekonstrukce mostu ev. č. 4526 - 1 přes Starý potok před obcí Světlá Hora
14. Silnice III/45814 - rekonstrukce mostu e.č. 45814-2 přes místní potok za Městem Albrechtice
15. Silnice III/4588 - rekonstrukce opěrné zdi v km 6,25 - 6,30 v obci Krasov
16. Silnice III/45713 - rekonstrukce opěrné zdi v km 1,880-1,980 v obci Petrovice
17. Silnice III/4609 - rekonstrukce opěrné zdi v km 17,164-16,100 v obci Svobodné Heřmanice úsek č. 7 km 0,000-0,9286
 

 Most ev. č. 01144-2 přes řeku Hluchová v obci Bystřice nad Olší

 
 

Místa rozlivu toků v Bystřicí

 

U Q100 vybřežuje řeka Olše do zástavby obce ve svých inundacích na obou březích.

Protože přitéká z Beskyd od Jablunkova z jihovýchodu, ohrožuje zastavěnou plochu obce v celé ploše v inundaci řeky Olše. Druhým přítokem řeky Olše nad Bystřií je Hluchová od Nýdku, která je jejím výrazným přídatkem, stejně jako Kopytná od Kykuly a Skalky z jiho západu.

Kromě zástavby lidských sídel, pozemků, sklepních prostor a garáží, leží v inundaci řeky Olše také řada firem, jejichž provozy mohou být Q100 ohroženy nebo dokonce samy mohou ohrožovat zástavbu v centru obce.