POVODŇOVÝ PLÁN obce BYSTŘICE

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti
a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Zpracovatel:

Crisis Consulting

Vyjádření

Tento digitální povodňový plán obce Bystřice ID dPP:11593 byl zpracován subjektem Crisis Consulting s.r.o Třinec (criconsu@gmail.com, www.cricon.cz) ve spolupráci s OÚ Bystřice podle zákona 254/2001 Sb. – o vodách v souladu s Metodikou tvorby digitálních povodňových plánů, vydanou MŽP, a TNV 75 2931 a metodického pokynu odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby MŽP č.9/2011 (věstník MŽP 12/2011 s platností od 1.1.2012) a v souladu s 15. Metodickým pokynem odboru Ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (účelem tohoto pokynu je upřesnění systému HPPS prováděného podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, s platností od 8.1.2005)  tak, aby byl v souladu s těmito předpisy a v souladu s povodňovým plánem nadřízené ORP Třinec. Úkol byl proveden v rámci digitalizace povodňového plánu obce Bystřice a je uložen na www.POVIS.cz a www.dPPCR.cz a aplikačním prostředí na bys.povodnoveplany.cz.                                                                                                                                              

Crisis Consulting s.r.o

Vodní toky

  • Olše
  • Hluchová, Kopytná, Hluboký potok
  • Suchý potok, Hluchý potok, Vendrynka

Schvalovací doložky

Stanoviska správců toků:

Povodí Odry, s. p.

zn. 17182/922/45.21/2017
ze dne 03.11. 2017

Lesy České republiky, s. p.
ST - oblast povodí Odry - Frýdek Místek

Č. j.: LCR951/000150/2017
ze dne 21.11.2017
Potvrzení souladu nadříz. povod. orgánu: Městský úřad Třinec, Odbor životního prostředí a zemědělství

Č. j.: MěÚT/61590/2017
ze dne 24.11.2017
Schvalovací doložka zastupitelstva obce Bystřice:

Usnesení č. 574/21/18
ze dne 20.2.2018

Záznamy o provedené aktualizaci

Záznamy o provedené aktualizaci tištěné verze
Aktualizovaná část Datum aktualizace
věcná část listopad 2018
organizační část listopad 2018
grafická část srpen 2017
přílohy srpen 2017
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze listopad 2018
offline verze srpen 2017
digitalizovaná verze listopad 2018
databáze POVIS listopad 2018

Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi
Ministerstvo životního prostředí, Český úřad zeměměřický a katastrální Český statistický úřad, Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i

listopad 20178