A) Přehled inundačních území


Centrální evidence záplavových území je vedena ve VÚV TGM Praha jako součást geografické databáze DIBAVOD a Hydroekologického informačního systému HEIS. Stanovování záplavových území a obsah jejich evidence se řídí vyhláškami 236/2002 Sb. a 391/2004 Sb. Jednotlivá záplavová území na toku vyhlašuje příslušný vodoprávní úřad na základě podkladů dodaných správci toku. Záplavové území zpracovává Správce toku, který je předává vodoprávnímu úřadu, který je pak následně stanovuje.

Pojem „záplavové území“ je dle ustanovení § 66 vodního zákona (č. 254/2001 Sb.) „administrativně určené území, které může být při výskytu přirozené povodně zaplaveno vodou.“ Rozsah záplavových území je povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad.

Záplavové území je vymezeno rozhodnutím věcně příslušného krajského úřadu. Pro obec Bystřice je to Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný správní úřad podle ust. § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., a ten vymezil na základě podkladů předložených Povodím Odry, státní podnik, dle ust. § 66 odst. 1 vodního zákona, záplavové území vodního toku Olše km 48,000 – 72,840 (Třinec – Bukovec).

Řešeným územím protékají vodní toky Olše a její pravobřežní přítoky Hluchová, Kompařov, Prašivka a levobřežní přítoky Kopytná a Jatný potok a několik bezejmenných pravobřežních a levobřežních přítoků. Některé vodní toky při povodňových stavech ohrožují stávající zástavbu, proto je potřeba chránit stávající i nově navrženou zástavbu před povodňovými stavy vodních toků.

řeka Olše

 LB i PB inundace podél celé obce Bystřice ; ř.km 57,8 - 54,1

Pravobřežní inundace řeky Olše postihuje zástavbu v celém katastru obce.

Levobřežní inundace řeky Olše je řídce zabydlena, ale i tady povodeň může napáchat škody na lidských sídlech.

Inundace řeky Olše postihuje taky zástavbu rodinných domů. Koryto řeky zde protéká v těsné blízkosti obytné zástavby, zahrad i komunikace E75 II/11 a železnice Jablunkov - Třinec.

Jedná se o lokality a objekty uvedené v kapitole Ohrožené objekty.

Potok Hluchová

LB i PB inundace podél celého toku Hluchové od Nýdku až po soutok s Olší v centru Bystřice je intenzivně zastavěno a ohrožováno povodněmi.